Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin sekä jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antava sertifikaatti.

Koulutus on laajuudeltaan 180 osp ja sitä järjestetään peruskoulu- ja ylioppilaspohjaisena. Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat.

Tutustu ePerusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4285635

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Liikuntaneuvojaksi opiskelu ja liikuntaneuvojan työ on hyvin käytännönläheistä. Opiskelija pääsee koulutuksen aikana kehittämään ammattitaitoaan liikunnanohjauksessa, liikuntaneuvonnassa ja liikuntatapahtumien järjestämisessä.

Liikuntaneuvojakoulutukseen kuuluvia yhteisiä pakollisia tutkinnon osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Yhteisten pakollisten tutkinnonosien suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee yhden seuraavista osaamisaloista: liikunnan palvelutuotanto, valmennus ja seuratoiminta tai terveyttä edistävä liikuntaneuvonta. Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnonosia.

Opiskeluun liittyy runsaasti työpaikoilla toteutettavia käytännön harjoittelujaksoja, joiden aikana opiskelija tutustuu liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat ammattiosaamisen näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Pistevalinta

Urheiluopistoverkostolla on yhteisvalinnassa käytössä yhtenevä pistevalinta. Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet

TAI

 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta

TAI

 • Keväästä 2023 alkaen saat 6 pistettä myös tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta, TUVA (vähintään 19 viikkoa).

Lisäksi saat:

 • 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä,

 • 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista: liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous (3 parasta),

 • 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta,

 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Hakija osallistuu ylimmän hakukohteensa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja samat pisteet siirtyvät hänen mahdollisiin muihin liikunnanohjauksen perustutkinnon hakukohteisiin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

1) Liikunnallisuus: kehonhallinta, ketteryys, koordinaatio / 0-4 pistettä

  • Kehonhallinta, rytmikyky ja ilmaisu 1p.

  • Palloilu 1p.

  • Vesiliikunta 1p.

  • Yleinen liikunnallisuus 1p.

2) Sosiaalisuus ja itsensä ilmaisu: halu ja taito ihmisten kanssa toimimiseen ja itsensä ilmaisu eri keinoin / 0-6 pistettä

  • Haastattelu 2p.

  • Ryhmätehtävä 2p.

  • Ohjaustuokio 2p.

Terveydentilavaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Koulutuksen järjestäjät ja paikkakunnat