DIGI2SPORT - Urheiluopistojen digiosaamisen seuraava askel

HANKETAVOITTEET

Moduuli 1. DDD (Dialogical, Digital and Deep learning) –menetelmän soveltaminen liikunta-alan koulutuksessa.


Moduuli 2. Taidon oppiminen digitaalisessa ympäristössä: uuden teknologian hyödyntäminen liikuntataidon opetuksessa.

MODUULI 1. DDD (Dialogical, Digital and Deep learning) –menetelmän soveltaminen

1.Avoin workshop -koulutuspäivä, verkossa 10.3.2021 klo 9-16

Päivän tavoitteena oli valmentaa osallistujat kouluttaja FT Sanna Ruhalahden (TAMK) johdolla syväoppimisen (DDD-mallin) suunnittelun periaatteisiin sekä digitaaliseen toimintatapaan sekä käsikirjoittaa tulevaa monimuotokoulutusta.

Koulutuspäivässä oli yhteensä 20 osallistujaa. Syväoppimisen pedagogiikkaa hyödyntämällä on tarkoitus tuottaa verkostolle yhteinen pedagoginen käsikirjoitus motoristen taitojen havainnointiin.

Pedagoginen DDD-malli

Syväoppimisen suunnittelun periaatteet

Syväoppimiseen suuntaamisessa ovat keskiössä opetuksen suunnittelutaidot ja oppimisen tukirakenteiden muotoilu oppimisen syvenemisen tueksi sekä dialogiseen yhteisölliseen tiedonrakentamiseen valmentaminen. Oppimisen lähtökohtana tulee olla autenttisuus niin yksilö- kuin ryhmäkohtaisesti huomioituna sekä tutkivan otteen tukeminen dialogisessa yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa. Lisäksi tarvitaan itseopiskelua tukevia erilaisia oppimisen vaiheita kasvokkain tapahtuvien tilanteiden lisäksi, jotta dialoginen yhteisöllinen tiedonrakentaminen etenee syväsuuntauneemmin soveltavaan osaamiseen. Jotta syväoppimista syntyy, tarvitaan edelleen ohjausta, niin opettajajohtoista kuin vertaisoppijayhteisössä tapahtuvaa, jossa esimerkiksi kokeneempi ohjaa kokemattomampaa. Lähde: Sanna Ruhalahti 2019.

2. Urheiluopistojen opettajapäivät 1-2.6.2021, verkossa

Koulutuspäivät olivat suunnattu koko urheiluopistoverkoston ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Osallistujia oli yhteensä 89 eri urheiluopistoista.

Koulutuspäivien tavoitteena oli kouluttaa DDD-malli kaikkien osallistujien käyttöön sekä esitellä luonnosversio DDD-mallin avulla rakennetusta pedagogisesta käsikirjoituksesta.

HANKETUOTOS: Pedagoginen käsikirjoitus

MODUULI 2. Taidon oppiminen digitaalisessa ympäristössä: uuden teknologian hyödyntäminen

1.Avoin workshop: tutustuminen XR-centeriin laajennetun virtuaalitodellisuuden keskukseen 27.10.2021, Helsinki

Hankeryhmämme vieraili Helsingin XR-centerillä hankkimassa osaamista uuden teknologian sovelluksista. Tutuksi tulivat mm. AR, VR, AV sekä MR. Jos nämä käsitteet ovat vielä epäselviä, voi tutustua lisää sivun lopussa hankkeen avulla luodulla verkkokurssilla. Käytännössä ne tarkoittavat virtuaalisia maailmoja tai virtuaalisen ja aidon maailman yhdistämistä kameran linssin tai lasien läpi. XR puolestaan on nimitys virtuaalitekniikoille yleensä. Virtuaalisia tekniikoita on tuotu opetukseen jo pitkään, mutta valmiiden oppimisympäristöjen ja tuotantoresurssien puutteessa soveltaminen on viipynyt. Virtuaaliteknologian hyödyntäminen on jo arkipäivää erityisesti viihteen saralla, myös urheilualalla. Virtuaaliteknologian ennustetaan kuitenkin tulevan lähivuosina rytinällä koulutukseen sen mahdollistamien elämysten ja kokemusten vuoksi.

Työpajan osaamista sovelletaan hankkeen lopputuotosten työstämisessä ja varsinaisten koulutuspäivien sisällöissä.

2. Avoin workshop: teknologian kouluttamisen keinot ja käyttäytymisen muutos 16-17.12.2021 Santasport Lapin Urheiluopisto

Tiivis ryhmä vietti intensiivisen työpajapäivän Santasportilla tutustuen teknologian hyödyntämiseen käyttäytymisen muutoksessa. Työpajan vetäjiksi saimme Oulun yliopistosta professori Piiastiina Tikan ja Tecinspiren markkinointipäällikön Tiia Juntusen. Keskeinen oivallus oli se, että hyödyntämällä suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti teknologiaa voidaan vaikuttaa ihmisten liikuntakäyttäytymiseen ja saavuttaa massoja. Muutos vaatii aina yksilön sitoutumista ja pysyvyyttä. Teknologian avulla esimerkiksi pelillisyyden, virtuaalipalkintojen, sosiaalisen tuen tai personoinnin avulla voidaan tukea tätä muutosta myös liikunta-alalla. Pajan tuotokset esitellään urheiluopistojen opepäivillä Vuokatissa 30-31.5.2022.

3. Avoin workshop: Testausasema oppimisympäristönä: Arctic Sport Work Lab, 15-16.2.2022 Santasport Lapin Urheiluopisto

Digi2Sport -hankeryhmä oli tutustumassa Lapin Urheiluopisto Santasportilla uuteen liikunta-alan oppimisympäristöön. Oppimisympäristössä suoritettavia taidon oppimisen testejä voidaan teknologian avulla seurata digitaalisessa ympäristössä reaaliaikaisen videokuvan ja testidatan avulla mistä tahansa paikasta. Tämä mahdollistaa digitaalisesti esimerkiksi liikunta-alan opiskelijoille ainutlaatuisen oppimisympäristön huippuasiantuntijoiden opissa. Painnonnoston tekniikan analysointiin kehitetty testausympäristö tarjoaa myös liikkeen analysointidataa kiihtyvyyden, voiman ja nopeuden seurantaan muillekin kuin painonnoston lajiliikkeisiin. MOTEK-oppimisympäristö taas soveltuu kaikenlaiseen liikkeen analysointiin, kuntoutukseen ja havainnointiin. Kokonaisuus on osa Lapin Urheiluopisto Santasportin ja Lapin amk:n yhteishanketta. Hankkeen tuotokset esitellään verkoston opettajapäivillä 30–31.5.2022.

4. Urheiluopistojen opettajapäivät 30-31.5.2022, Vuokatti Sport

Urheiluopistojen opettajat kokoontuivat yhteisen kehittämispäivän merkeissä Vuokatti Sportille. Paikalla oli ennätysmäärä opetushenkilöstöä: yhteensä 95 henkilöä kaikista urheiluopistoista kuromassa kiinni koronan ylläpitämää sosiaalista vajetta kollegoiden kesken. Jälleennäkemisen ilo oli ennennäkemätöntä.

Päivien aikana käsiteltiin onnistumisia yhteisen verkostostrategian osalta, jaettiin osaamista Digi2sport-hankkeen avulla uuden teknologian parissa ja kokoustettiin ryhmäkohtaisesti kehittäen vapaan sivistystyön sisältöjä. Osallistujien ennakkotehtävänä oli tutustua Digi2Sport -hankkeen avulla tuotettuun verkkokurssiin. Työpajojen sisällöt keskittyivät verkkokurssin aiheisiin ja tiivistivät samalla koko hankkeen annin osallistujille. Verkkokurssi on avoin ja sitä voidaan hyödyntää myös opetuksen tukimateriaalina.

HANKETUOTOS: Katsaus uusiin teknologioihin -verkkokurssi

Kiitos koko hankeryhmälle mielenkiintoisesta matkasta verkkopedagogiikkaa hyödyntävän pedagogisen opetusmenetelmän soveltamiseen ja uuden teknologian mahdollisuuksiin liikunta-alan koulutuksessa.