Urheiluopistot

URHEILUOPISTOT DIGIAJASSA

DigiPedagogisen osaamisen kehittäminen 2018-2020

Kehittämiskokonaisuuden osat:

1. Tuki opettaja- ja koulutusyhteisöjen digitoimintakulttuurin kehittämiseksi: HAMK / digimetorikoulutus 15 op. maaliskuu 2019- helmikuu 2020

2. Tuki digipedagogiikan johtamiselle: Fasliloitu opistokohtainen ammatillisen koulutuksen digistrategiaprosessi touko-syyskuu 2019

3. Tuki ja edellytyksiä opettajien henkilökohtaisille digitaidoille: Hamk / digiopettajan koulutuskokonaisuus 5 op. kesäkuu 2019 - helmikuu 2020.

Tavoitteet:

1. Verkkopedagogiikan toteuttamiseen ja digitaalisten työvälineideiden käyttöönottoon liittyvä opettajien koulutus. Luodaan koko henkilöstölle edellytykset toimia kehitettyjen toimintamallien mukaisesti lisäämällä henkilöstön osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

2. Urheiluopistojen yhteiset verkkokurssit: sisällön tuottaminen uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti työryhmän toimesta sekä yhteisten kurssien tuottaminen ulkoisen toimijan konsutoimana. Rakennetaan kehitetyn toimintamallin tueksi tarkoituksenmmukaiset oppimisympäristöt ja tukipalvelut ja otetaan käyttöön digitaaliset välineet ja järjestelmät, jotka tukevat kehitettyä toimintamallia.

3. Vaikuttavuuden arviointi - valituilla mittareilla ja menetelmillä - tuloskooste ja jalkauttamisen varmistaminen jatkossa.

Kehittämistyön koulutusohjelmat:

Suomi-Kiina teemavuoden Winter Sport Edu Camp 25-29.3.2019

Verkkokurssin suunnittelu ja toteutus kuvaajien näkökulmasta

Vuosi 2019 on nimetty Suomi-Kiina talviurheilun teemavuodeksi. Opetus-ja kulttuuriministeriö vastaa teemavuoden toimeenpanosta ja toteutuksesta yhteistyössä ministeröiden, kaupunkien, Suomen Olympiakomitean, Suomen Paralympiakomitean, lajiliittojen ja urheiluopistojen kanssa. Teemavuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, jonka ohella Business Finland on rakentanut talviurheilun kasvuohjelmaa Winter Sport Cluster, jonka avulla kehitetään suomalaisyrityksien yhteistyö- ja vientimahdollisuuksia Pekingingin vuoden 2022 Olympialaisia / Paralympialaisia silmällä pitäen. Teemavuoden painotuksia ovat:

 1. koulutus ja valmennus
 2. kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus
 3. matkailu ja turismi
 4. kilpa-ja huippu-urheilu

Urheiluopistot toteuttivat OKM:n tukemana osana teemavuotta urheiluopistojen opettajille suunnatun digipedagogiikan, talviurheilun taidon opettamisen ja digikokeilun kehittämishankkeen Winter Sport Edu Camppinä Santasportilla Rovaniemellä. Ennen leiriviikkoa osallistujille järjestettiin kaksi verkkokoulutusta, jossa perehdyttiin verkkopedagigiikaan opetusmenetelmänä. Leirille osallistuivat yhteensä 19 urheiluopistojen talviurheilun ja taidonopettamisen asiantuntijaa sekä verkkokoulutustuotannon asiantuntijoiden kumppaniryhmä. Leirillä työstettiin kokeillen, jakaen ja kehittäen toimivia talviurheilun ja taidon opettamisen metodeja, hyviä käytänteitä sekä luotiin pilottiaihioita talviurheilun eri lajien verkkokoulutuksista, joita voidaan hyödyntäää myös koulutusviennin kokeiluissa.

Tavoitteet:

 1. Järjestetään verkossa tapahtuvan verkko-opettamisen koulutus, joka kokoaa yhteen uo-verkoston talviurheilun ja taidonopettamisen asiantuntijat. Koulutus luo pohjan leirin kokeilukulttuurille, eri työvälineiden ja oppimisympäristöjen hyödyntämiselle.
 2. Järjestetetään Winter Sport Edu camp: opitaan yhdessä kokeillen, jakaen ja kehittäen toimivia talviurheilun ja taidon opettamisen didaktisia ja digipedagogisia verkkokoulutustoteutuksia sekä hyviä käytänteitä. Metodien osalta on olennaista kokeilla ja kehittää sitä, miten lumella ja jäällä tarvittavia taitoja voidaan verkon kautta tai osittain verkon kautta ja osittain läsnä olevan opettajan johdolla harjoitella, oppia ja arvioida turvallisesti.
 3. Kehittämistyön tuloksena julkaistaan urheiluopistojen ja muiden vastaavien toimijoiden käyttöön tarkoitettu opas talviurheilussa tarvittavien taitojen opettamisesta verkossa.

Tulokset:

1. Opas verkkokurssien suunnittelun tueksi (kuva)

2. Kuva- ja videomateriaalipankki: kaikki materiaalit yhteisessä Drive-kansiossa urheiluopistojen käytössä

3. Talviurheilun verkkokurssit koulutusvientiin ja urheiluopistojen koulutuksen tueksi: urheiluopistojen koulutusosaaminen Kiinan talviurheilun tueksi sekä urheiluopistojen koulutusosaamisen lisäämiseksi

4. Kertynyt osaamispääoma verkko-opettamisesta:

 • Oppia verkkokurssien rakenteesta ja rakentamisesta - käsikirjoittamisen taito
 • Työvälineitä digipedagogiikan tueksi - H5P, wordpress, pictochart, adobe premiere rush, drive, google site
 • Uudet verkkoalustat käyttöön - priima, google, moodle, mobie, pinja
 • Jaettua osaamista, avointa jakamista, yhdessä tekemistä ja vertaisuutta
 • Digituottamisen taito verkko-oppimisympäristöihin - suunnitelmasta konkreettiseksi kurssiksi
 • Kipinän syttyminen