URHEILUOPISTOPEDAGOGIIKKA

Urheiluopistoverkosto on ainutlaatuinen asiantuntijakeskittymä, joka koostuu jäsenistönsä erityisosaamisesta, yhteistyöstä, osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta. Urheiluopistopedagogiikka on urheiluopistoverkostolle enemmän kuin tapa, jolla opetus järjestetään – sen on toimintamuoto tai filosofia, jonka avulla kiinnitytään urheiluopistoverkoston kokonaisuuteen. Urheiluopistopedagogiikka kiteyttää liikuntatieteellisen ja pedagogisen osaamisen työelämälähtöiseksi toimintamuodoksi.

Urheiluopistopedagogiikkaan on tiiviisti kytkeytyneenä internaattipedagogiikan käsite. Tämä tarkoittaa sisäoppilaitosmuotoista toimintaa, jossa opiskelijat asuvat, opiskelevat ja viettävät vapaa-aikaa urheiluopiston kampusalueella. Internaattipedagogiikan erityispiirteenä on intensiivinen vuorovaikutus opiskelijoiden, muun henkilökunnan sekä urheiluopiston kampuasalueella olevien muiden asiakkaiden, urheilijoiden, valmentajien sekä työelämän kanssa. Tällaisella pedagogisella lähestymistavalla oppiminen nähdään laaja-alaisena prosessina, jossa korostuvat opiskelijoiden kokonaisvaltaisen kasvun ja oman arjen hallinnan taitojen, ongelmanratkaisutaitojen sekä sosiaalisten ja yhteisöllisten taitojen tukeminen. Lähestymistavassa korostuvat aito sosiaalinen ympäristö ja sen roolit ja tehtävät sekä suvaitsevaisuus ja vertaisuus.

Urheiluopistopedagogiikka näyttäytyy yhteisesti valittujen arvojen mukaisena toimintana. Asiakaslähtöinen toiminta oppilaitosten arjessa merkitsee osaamisperustaisuuden ja yksilöllisten opintopolkujen näkyväksi tekemistä, yksilöiden aitoa kuulemista, välittämistä ja kohtaamista. Koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen verkostossa on juurtunut osaksi henkilökunnan toimintaa ja arkea. Muutosjoustavuus tarkoittaa pienelle oppilaitosmuodolle kykyä reagoida valtakunnallisiin muutoksiin ketterästi. Rohkeaan kokeiluun ja digipedagogisten mallien soveltamiseen kannustava kulttuuri vauhdittaa urheiluopistojen kykyä pysyä mukana yhteiskunnan kehityksessä. Hyvinvointiin kasvattaminen on koko urheiluopiston henkilökuntaa ohjaava arvo, joka ohjaa toimintaamme yhteiskunnallisen tavoitteemme saavuttamisessa.

Urheiluopistoverkostossa toimii aktiivinen koulutuksen ohjausryhmätoiminta: koulutusjohdon ohjausryhmä sekä tutkinnon osittaiset ohjausryhmät (LAT, VAT, LPT). Ohjausryhmätyöskentelyn tehtävänä on kehittää ammatillista koulutusta uudistuneen koulutuksen vaatimusten mukaisesti.

-> Tutustu urheiluopistoverkoston laadunhallintatyöhön

#urheiluopistoverkosto #liikkumiseniloayhdessä #urheiluopistopedagogiikka