JUUPEDA 3 - JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa 2020-2021

HANKKEEN TAVOITTEET

1. Varmistaa Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen.

2. Yhtenäistää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä - laadunhallinnan vuosikellon rakentaminen.

3. Varmistaa työelämäkumppaneille yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista.

4. Kehittää urheiluopistoille valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle. Luodaan tiedolla johtamisen malli, johon kiteytyy koulutuksen laadun kehittämiseen tarvittavat palautekanavat; asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä.

Hankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Juupeda-infot

Ensimmäinen JuuPEDA3 -hankkeen hanketoimijoille suunnattu tunnin mittainen juupeda-info toteutettiin Teamsin välityksellä 7.12.2020. Info sisälsi ajankohtaisia asioita, hanketavoitteiden sparrausta sekä vapaata keskustelua.

Hyvän vastaanoton saaneena, info-tilaisuuksia päätettiin jatkaa ja aikaväli on noin kerran kuukaudessa.

Infojen ajankohdat vuonna 2021:

  • 12.1.2021 (ti)

  • 16.2.2021 (ti)

  • 16.3.2021 (ti) hankepajapäivä verkossa

  • 28.4.2021 (ke) hankepajapäivä verkossa

  • 18.5.2021 (ti)

  • 16.9.2021 (to)

  • 4.10.2021 (ma) avoin työelämäyhteistyöpäivä

  • 1.12.2021 (ke)

TAVOITE 1: Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen

1. Hankkeen aloitustapaaminen 28.1.2020 OPH:ssa Helsingissä

Opetushallitus (OPH) järjesti hankkeiden koordinaattoreille ja hanketoimijoille yhteisen kickoff -tilaisuuden Helsingissä 28.1.2020. Verkostoamme edustivat hankekoordinaattori Pia Koivisto ja opettaja Jutta Hautamäki Suomen Urheiluopistosta sekä pääsihteeri Nina Luukkainen Urheiluopistojen Yhdistyksestä. Infon jälkeen laadittiin OPH:lle hyväksyttäväksi hankkeen tarkennetun toimintasuunnitelman sekä budjetin. Infotilaisuus toimi hyvänä tietoiskuna ja saimme sieltä myös terveisiä viemisiksi verkostomme ensimmäiseen yhteiseen hanketapaamiseen Vierumäellä 12.2.2020.

2. Hankepajapäivä 12.2.2020 Vierumäellä

Hankkeen aloitustapaamisessa oli paikalla mittavasti verkoston opettajia, rehtoreita, apulaisrehtoreita ja koulutuspäälliköitä. Päivän aluksi luotiin katsaus edellisen laadunhallinnan verkostohankkeen, JUUPEDA 2:n, tuotoksiin ja käytiin läpi urheiluopistojen laadunhallinnan strategian keskeiset tavoitteet ja sisällöt.

Työpajaan osallistuville oli annettu ennakkotehtävänä laatia lyhyt esitys siitä, miten ja millä tavoin laadunhallinnan jalkautusta on toteutettu oppilaitoksen arjessa. Saimme lyhyessä ajassa laajan kuvan verkoston tämän hetkisestä tilanteesta, joka pohjusti hyvin iltapäivän työpajan aihetta..

Aamupäivällä Koulutuskeskus Salpauksen kehittämiskoordinaattori Sannakaisa Raatikainen kertoi meille Parasta osaamista -tuoteperheen tuotoksista ja hyvistä toimintamalleista. Sannakaisan alustus toimi erinomaisena pohjustuksena myös iltapäivän työpajatyöskentelylle, joiden aiheena oli pohtia millainen oppilaitoskohtainen laadunhallinnan jalkautussuunnitelman tulisi olla, jotta se palvelisi urheiluopistojen arkea? Tehtävänä oli suunnitella rakenne ja sisältö pohjautuen yhteisesti kuvattuihin prosesseihin. Sannakaisa oli mukana asiantuntijan roolissa myös työpajatyöskentelyssä, ohjaamassa keskustelua oikeaan suuntaan ja varmistamassa yhtenevyyden valtakunnallisten laadunhallinnan mallien kanssa.

Iltapäivällä työskenneltiin kahden ryhmän pajatyöskentelynä ja lopputulokset purettiin yhteisesti päivän päätteeksi. Hankekoordinaattorin tehtäväksi jäi työstää esitetyistä malleista runko/malli yhteiselle urheiluopistojen laadunhallinnan strategian jalkauttamissuunnitelmalle.

Suuri kiitos päivästä kaikille osallistujille: asiantuntijoille ja hanketyöntekijöille.

3. Verkoston laadunhallinnan jalkautussuunnitelmien työstö, 2-3/2020

Verkoston hankepajapäivän jälkeen hankekoordinaattori kokosi yhdessä työstetyn materiaalin ja työpajojen pohjalta verkostolle yhteisen laadunhallinnan kehyksen. Urheiluopistoilla oli noin kuukausi aikaa työstää oppilaitoskohtaista laadunhallinnan jalkautusmallia yhteisen pohjan avulla.

4. Oppilaitoskohtaisten laadunhallinnan mallien esittely 26. - 27.3.2020

Suomessa julistettiin koronapandemian vuoksi poikkeustila 13.3.2020 lähtien. Samassa jouduttiin peruuttamaan hankkeen toimintasuunnitelman tavoitteet laadunhallinnan esittelyjen osalta urheiluopistojen verkostopäivillä 26-27.3. Päätimme siirtää esittelyt toteutettavaksi kesän jälkeen, jolloin oppilaitoksille jäi myös aikaa viimeistellä jalkautussuunnitelmat.

5. Verkoston laatuseminaari 5.8.2020

Laadunhallinnan oppilaitoskohtaisten jalkautussuunnitelmien esittely urheiluopistoverkoston laatuseminaarissa (Teams) klo 13-16.

Kukin oppilaitos esitteli yhteisen laadunhallinnan strategian jalkautussuunnitelman/-mallin pohjalta laatimansa oppilaitoskohtaisen laadunhallinnan jalkautussuunnitelmat. Koronakevät aiheutti ymmärrettävästi viivästystä oppilaitosten suunnitelmien laatimiseen. Muutamat opistot jatkavat vielä suunnitelmien täydentämistä. Päätimme myös yhteisesti terävöittää yhteisiä laadunhallinaan tasoja ja päätimme järjestää verkostolle vielä yhteisen pajapäivän mallien sisältöjen tarkentamiseksi.

6. Laatustrategian toteuttaminen -webinaari 28.10.2020

JuuPEDA3 -hanke oli mukana ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valionavustushankkeiden 2. valtakunnallisessa seminaarissa, joka järjestettiin verkossa 28.10.2020. Verkostohankkeet saivat tilaisuuden esittäytyä ja tarjota katsauksen hankkeen toimintoihin. Esitykset on koottu yhteen OPH:n verkkosivuille.

JuuPEDA3 -hankkeen edustajana hankekoordinaattori Pia Koivisto tarjosi katsauksen aiheeseen "Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategian jalkautusmalli - suunnittelusta toteutukseen."

7. Vertaisoppimisen pajapäivä 2.11.2020

Toteutimme verkostolle laadunhallinnan vertaisoppimisen pajapäivän verkkototeutuksena (Zoom) 2.11.2020 klo 9-12.

Pajapäivän aikana jaettiin kokemuksia ja vinkkejä laadunhallinnan jalkauttamisesta/jalkautumisesta sekä työstettiin yhdessä oppilaitoskohtaisia jalkautussuunnitelmia. Ennakkotehtävänä oli pohtia valmiiksi kysymyksiä ja kommentteja toimijatasoittain (yksilö-, tiimi-/yksikkö-, oppilaitos- ja verkostotaso) sekä täyttää laadunhallinnan itsearviointilomake.

Pajapäivä sai yksimielisesti hyvää palautetta ja osallistuneille osatoteuttajille tukea ja vinkkejä omiin toimintoihin ja suunnitelmiin.

TAVOITE 2: Yhtenäistää ja suunnitelmallistaa urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä

1. Verkostolle käyttöön yhteinen laadunhallinnan vuosikello

Syksyn 2020 aikana kartoitettiin eri vaihtoehtoja laadunhallinnan vuosikellon toteuttamiselle. Näiden vertailu ja jatkotyöstäminen tehtiin erikseen sovitun aikataulun ja toimintamallin mukaisesti.

Yhteinen laadunhallinnan vuosikello kokoaa Urheiluopistoverkoston toimijoiden toimintoja yhteen toimijatasoittain (yksilö-, tiimi-, oppilaitos- ja verkostotaso + valtakunnallinen taso).

2. Urheiluopistoverkoston yhteinen laadunhallinnan vuosikello käyttöön vuodesta 2021 alkaen

Urheiluopistojen yhteinen laadunhallinnan vuosikello on nyt valmis käyttöön. Klikkaamalla kuvaa vasemmalla, vuosikello avautuu pdf-muodossa.

Yhteisten laadunhallinnan toimintojen lisäksi opistot voivat hyödyntää tätä vuosikello-pohjaa oman oppilaitoksensa toiminnan kuvaamisessa opisto-, tiimi- ja yksilötasolla.

Verkoston yhteinen laadunhallinnan vuosikello

3. Verkoston hanketyöpajapäivä "Laadunhallinta ja koulutusprosessien toimivuus" 16.3.2021 klo 8.30-11.30 verkossa

Tänään urheiluopistoverkosto teki historiaa! Ensimmäisessä, yhteisessä laadunhallinnan pajapäivässä, lähes parikymmentä liikunnanohjauksen perustutkintoon (LPT) opiskelevaa nuoria ”jumppasi” laatuasioita yhdessä verkoston opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä JuuPEDA3 -hankkeen toimijoiden kanssa. Pajapäivään osallistui yli 30 henkilöä, yhdeksästä eri urheiluopistosta.

Päivän tarkoitus oli kuulla erityisesti opiskelijoiden ajatuksia opiskelusta ja sen sujuvuudesta sekä mahdollisista kehittämisen kohteista. Laadunhallintaa ja koulutusprosessien toimivuutta käytiin läpi ohjattujen pienryhmä- ja yhteisen keskustelun kautta. Päivä eteni rennossa ilmapiirissä ja kokemuksia jaettiin mm. opiskelun aloitusvaiheeseen, HOKSaukseen, opiskelun käytänteisiin ja opiskelijan hyvinvointi ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyen.

Ennen pajapäivää, opiskelijat vastasivat ennakkokyselyyn, jonka avulla he orientoituvat käsiteltävään aihekokonaisuuteen, antaen samalla meille hanketoimijoille arvokasta tietoa pajapäivän suunnittelua varten.

Kiitos kaikille mukana olleille. Ansaitusti erityiskiitos päivän onnistumisesta kuuluu kuitenkin meidän mahtaville ja innostuneille opiskelijoille!

Päivä oli täynnä energiaa ja aitoa innostusta laadun kehittämiseen! Tästä on hyvä jatkaa laadun parissa työskentelyä yhdessä JuuPEDA3 -hankkeen toimijoiden kanssa!

Päivän ohjelma (pdf)

#juupeda3 #laadunhallinta #koulutusprosessit #urheiluopistoverkosto

#urheiluopistot #kisakallio #kisakeskus #kuortane #pajulahti #santasport #solvalla #suomenurheiluopisto #tanhuvaara #varala

4. "Laatustrategiahankkeet ja oppivelvollisuuden laajentaminen" -webinaari 23.3.2021

JuuPEDA3 -hanke oli mukana OPH:n "Laatustrategiahankkeet ja oppivelvollisuuden laajentaminen" -webinaarissa 23.3.2021 case-esityksellä, jonka aiheena oli "Opiskelijan ääni laadunhallinnassa". Esityksen ajatuksena oli avata kuulijoille toimintamalli Urheiluopistoverkoston opiskelijoille suunnatun laadunhallinnan pajapäivän toteutuksesta. Esitys keräsi mukavasti kuulijoita ja sai positiivista palautetta erityisesti opiskelilijoiden osallistamisesta.

Katso esitys tästä pdf-muodossa.

TAVOITE 3: Varmistaa työelämäkumppaneiden yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista

1.Työelämälle suunnattu verkkosivusto

Sivuston ajatuksena on tuoda urheiluopistoverkoston laadunhallintatyö näkyväksi työelämäkumppaneille. Sivustolla avataan urheiluopistopedagogiikan sisältöä sekä laatua ja laadunhallinnan käytäntöjä ja tavoitteita.

Tutustu tarkemmin sivustoon: www.urheiluopistot.fi/tyoelama

2. Urheiluopistoverkoston yhtenäinen ja laadukas työelämäyhteistyö

Juupeda3 verkoston asiantuntijat kokoontuivat yhdessä pohtimaan työelämän merkitystä ammatilliseen koulutukseen. Kehityspajassa pohdittiin urheiluopistojen työelämäyhteistyötä, sen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Asiaa pohdittiin erityisesti UO-verkoston näkökulmasta, yhtenä urheiluopistoverkostona. Ennen kehityspajaa, jokainen verkoston asiantuntija orientoitui aiheeseen täyttämällä Jamboardiin ajatuksiaan ja kokemuksiaan työelämäyhteistyöstä. Pajassa valmisteltiin myös sisältöä tulevaan, JuuPeda3 verkoston järjestämään työelämälle suunnattuun webinaariin, joka järjestettiin verkossa 4.10 klo 9-11.

Katso tästä päivän ohjelma sekä ennakkotyöskentelyssä nousseet asiat.

3. Työelämäwebinaari 4.10.2021

Urheiluopistoverkoston liikunta-alan työelämäwebinaari järjestettiin maanantaina 4.10.2021. Webinaariin osallistui 50 henkilöä, jotka koostuivat työelämäkumppaneiden edustajista, työpaikkaohjaajista ja urheiluopistojen työelämän kehittäjistä. Webinaarissa kuultiin työelämäkokemuksia opiskelijoiden näkökulmasta sekä pidettiin "Urheiluopistoilta tulevaisuuden huippuosaajat työelämään" -työpaja.

Tallenteen webinaarista löydät alta:

TAVOITE 4: Kehittää toiminta-ajatusta asiakasnäkökulmasta ja luoda valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle

1. Tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen periaatteisiin perehtyminen ja osaamisen laajentaminen

Hanketoimijat perehtyivät asiantuntijavetoisesti (Tiina Halmevuo, arviointijohtaja, Keuda) tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen helmikuussa 2021. Hanketyöpaja- ja arkityöpajatoiminnan kautta haettiin vastauksia mm. kysymyksiin: "Mitä tietoa tarvitsemme johtamisen tueksi?", "Mitkä voisivat olla yhteiset seurattavat mittarimme?", "Mitä tietoa voisi käyttää toiminnan kehittämiseksi?" ja "Mitä yhteistä palauteprosessien osalta nostetaan kehittämiskohteiksi?"

Hanketyöpajapäivä toteutettiin verkkotyöskentelynä 18.2.2021. Päivän ohjelmassa painottui erityisesti asiakaslähtöisyys ja aihetta lähestyimme palauteprosessien näkökulmasta.

Osatoteuttajat olivat jo ennen pajapäivää kuvanneet omaa palauteprosessejansa ennakkotehtävän avulla, jossa tuli pohtia mm. "Kuka vastaa oppilaitoksessa kyselyjen laatimisesta ja toteutuksesta? Millaisia kyselyjä on laadittu ja millä aikatauluilla? Mitkä ovat kyselyjen kohderyhmät ja miten kyselyt on käytännössä toteutettu?"
Aihe nostatti ryhmätyöskentelyssä vilkasta keskustelua ja päivän aikana saatiin ajatuksia siihen, miten toimintaa voitaisiin kehittää palautteen keruun informaatioon perustuen.

2. Urheiluopistoverkoston yhteinen tiedolla johtamisen mallipohja esiteltiin hanketyöpajapäivässä 28.4.2021

Päivän ohjelma 28.4.2021 (pdf)

Yhteisesti verkossa toteutetun pajapäivän aikana, ryhmätyöskentelyn tuloksena tuotettu materiaali toimi työskentelyn pohjana koostettaessa ensimmäistä versiota tiedolla johtamisen mallista.

Yhteinen tiedonhallinnan malli sisältää kuvauksen verkostotason ja oppilaitostason palautekanavien toiminnasta (miten, milloin, missä, mitä, minne ja seuranta). Verkostotaso on yhteisesti määritelty ja oppilaitostaso muokattavissa toimijakohtaisesti.

Malli todettiin hyväksi ja toimivaksi ja sen käyttöönoton suunnittelu jatkuu hanketoimijoiden johdolla.

Urheiluopistojen tiedolla johtamisen malli

Hankepäivän aikana ohjelmassa keskityttiin lisäksi Arvo-palautteen (amis-palaute) ja työelämäpalautteen toiminnallisuuksiin urheiluopistoverkoston näkökulmasta. Osatoteuttajille oli ennakkoon lähetetty pohdittavaksi kysymyksiä, jotka käytiin yhdessä vielä läpi ryhmätyöskentelynä: "Mitä lisäisit yhteiseksi kysymykseksi Amis-palautteeseen? ", "Miten voimme varmistaa työelämäpalautekyselyjen mahdollisimman suuren vastaajamäärän?", Millaisilla keinoilla voimme kannustaa työelämän edustajia vastaamaan kyselyyn?", "Mitkä tunnusluvut kertovat urheiluopistoverkoston oppilaitosten toiminnasta?" ja "Millaisia lukutietoja olisi mielenkiintoisia jakaa esimerkiksi yhdistyksen verkkosivuilla?"

Näihin kysymyksiin vastaukset koostettiin yhteen ja jatkotoimista päättäminen ja toimintojen jalkauttaminen jatkuu hanketoimijoiden johdolla.

3. Urheiluopistojen opettajien kehittämispäivät 1-2.6.2021

Verkoston opettajien ja ohjaajien kehittämispäivä järjestettiin poikkeusjärjestelyin etänä. Kuulolla on yhteensä 80 verkoston osallistujaa. Ohjelmassa oli tunnin kooste verkoston laadun hallinnan kehittämistyöstä, joka sai hyvä vastaanoton käytännön työtä tekevien.

Päivien laadunhallinnan esitys linkin takana.

Kysy lisää hankekoordinaattoriltamme!

Iina Mannonen
projektiasiantuntija / project specialist
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Oy
+358 50 410 0253 / iina.mannonen@vierumaki.fi