URHEILUOPISTOT

JUUPEDA 3 - JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa 2020-2021

HANKKEEN TAVOITTEET

1. Varmistaa Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen.

2. Yhtenäistää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä - laadunhallinnan vuosikellon rakentaminen.

3. Varmistaa työelämäkumppaneille yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista.

4. Kehittää urheiluopistoille valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle. Luodaan tiedolla johtamisen malli, johon kiteytyy koulutuksen laadun kehittämiseen tarvittavat palautekanavat; asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä.

Hankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Juupeda-infot

Ensimmäinen JuuPEDA3 -hankkeen hanketoimijoille suunnattu tunnin mittainen juupeda-info toteutettiin Teamsin välityksellä 7.12.2020. Info sisälsi ajankohtaisia asioita, hanketavoitteiden sparrausta sekä vapaata keskustelua.

Hyvän vastaanoton saaneena, info-tilaisuuksia päätettiin jatkaa ja aikaväli on noin kerran kuukaudessa.

Infojen ajankohdat keväällä 2021:

  • 12.1.2021 (ti)

  • 16.2.2021 (ti)

  • 16.3.2021 (ti) hankepajapäivä verkossa

  • 28.4.2021 (ke) hankepajapäivä verkossa

  • 18.5.2021 (ti)

TAVOITE 1: Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen

1. Hankkeen aloitustapaaminen 28.1.2020 OPH:ssa Helsingissä

Opetushallitus (OPH) järjesti hankkeiden koordinaattoreille ja hanketoimijoille yhteisen kickoff -tilaisuuden Helsingissä 28.1.2020. Verkostoamme edustivat hankekoordinaattori Pia Koivisto ja opettaja Jutta Hautamäki Suomen Urheiluopistosta sekä pääsihteeri Nina Luukkainen Urheiluopistojen Yhdistyksestä. Infon jälkeen laadittiin OPH:lle hyväksyttäväksi hankkeen tarkennetun toimintasuunnitelman sekä budjetin. Infotilaisuus toimi hyvänä tietoiskuna ja saimme sieltä myös terveisiä viemisiksi verkostomme ensimmäiseen yhteiseen hanketapaamiseen Vierumäellä 12.2.2020.

2. Hankepajapäivä 12.2.2020 Vierumäellä

Hankkeen aloitustapaamisessa oli paikalla mittavasti verkoston opettajia, rehtoreita ja koulutuspäälliköitä. Päivän aluksi luotiin katsaus edellisen laadunhallinnan verkostohankkeen, JUUPEDA 2:n, tuotoksiin ja käytiin läpi urheiluopistojen laadunhallinnan strategian keskeiset tavoitteet ja sisällöt.

Työpajaan osallistuville oli annettu ennakkotehtävänä laatia lyhyt esitys siitä, miten ja millä tavoin laadunhallinnan jalkautusta on toteutettu oppilaitoksen arjessa. Saimme lyhyessä ajassa laajan kuvan verkoston tämän hetkisestä tilanteesta, joka pohjusti hyvin iltapäivän työpajan aihetta..

Aamupäivällä Koulutuskeskus Salpauksen kehittämiskoordinaattori Sannakaisa Raatikainen oli kertomassa Parasta osaamista -tuoteperheen tuotoksista ja hyvistä toimintamalleista. Sannakaisan alustus toimi erinomaisena pohjustuksena myös iltapäivän työpajatyöskentelylle, joiden aiheena oli pohtia millainen oppilaitoskohtainen laadunhallinnan jalkautussuunnitelman tulisi olla, jotta se palvelisi urheiluopistojen arkea? Tehtävänä oli suunnitella rakenne ja sisältö pohjautuen yhteisesti kuvattuihin prosesseihin. Sannakaisa oli mukana asiantuntijan roolissa myös työpajatyöskentelyssä, ohjaamassa keskustelua oikeaan suuntaan ja varmistamassa yhtenevyys valtakunnallisten laadunhallinnan mallien kanssa.

Iltapäivällä työskenneltiin kahden ryhmän pajatyöskentelynä ja lopputulokset purettiin yhteisesti päivän päätteeksi. Hankekoordinaattorin tehtäväksi jäi työstää esitetyistä malleista runko/malli yhteiselle urheiluopistojen laadunhallinnan strategian jalkauttamissuunnitelmalle.

Suuri kiitos päivästä kaikille osallistujille: asiantuntijoille ja hanketyöntekijöille.

3. Verkoston laadunhallinnan jalkautussuunnitelmien työstö, 2-3/2020

Verkoston hankepajapäivän jälkeen hankekoordinaattori kokosi yhdessä työstetyn materiaalin ja työpajojen pohjalta verkostolle yhteisen laadunhallinnan kehyksen. Urheiluopistoilla oli noin kuukausi aikaa työstää oppilaitoskohtaista laadunhallinnan jalkautusmallia yhteisen pohjan avulla.

4. Oppilaitoskohtaisten laadunhallinnan mallien esittely 26. - 27.3.2020

Suomessa julistettiin koronapandemian vuoksi poikkeustila 13.3.2020 lähtien. Samassa jouduttiin peruuttamaan hankkeen toimintasuunnitelman tavoitteet laadunhallinnan esittelyjen osalta urheiluopistojen verkostopäivillä 26-27.3. Päätimme siirtää esittelyt toteutettavaksi kesän jälkeen, jolloin oppilaitoksille jäi myös aikaa viimeistellä jalkautussuunnitelmat.

5. Verkoston laatuseminaari 5.8.2020

Laadunhallinnan oppilaitoskohtaisten jalkautussuunnitelmien esittely urheiluopistoverkoston laatuseminaarissa (Teams) klo 13-16.

Kukin oppilaitos esitteli yhteisen laadunhallinnan strategian jalkautussuunnitelman/-mallin pohjalta laatimansa oppilaitoskohtaisen laadunhallinnan jalkautussuunnitelmat. Koronakevät aiheutti ymmärrettävästi viivästystä oppilaitosten suunnitelmien laatimiseen. Muutamat opistot jatkavat vielä suunnitelmien täydentämistä. Päätimme myös yhteisesti terävöittää yhteisiä laadunhallinaan tasoja ja päätimme järjestää verkostolle vielä yhteisen pajapäivän mallien sisältöjen tarkentamiseksi.

6. Laatustrategian toteuttaminen -webinaari 28.10.2020

JuuPEDA3 -hanke oli mukana ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valionavustushankkeiden 2. valtakunnallisessa seminaarissa, joka järjestettiin verkossa 28.10.2020. Verkostohankkeet saivat tilaisuuden esittäytyä ja tarjota katsauksen hankkeen toimintoihin. Esitykset on koottu yhteen OPH:n verkkosivuille.

JuuPEDA3 -hankkeen edustajana hankekoordinaattori Pia Koivisto tarjosi katsauksen aiheeseen "Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategian jalkautusmalli - suunnittelusta toteutukseen."

7. Vertaisoppimisen pajapäivä 2.11.2020

Toteutimme verkostolle laadunhallinnan vertaisoppimisen pajapäivän verkkototeutuksena (Zoom) 2.11.2020 klo 9-12.

Pajapäivän aikana jaettiin kokemuksia ja vinkkejä laadunhallinnan jalkauttamisesta/jalkautumisesta sekä työstettiin yhdessä oppilaitoskohtaisia jalkautussuunnitelmia. Ennakkotehtävänä oli pohtia valmiiksi kysymyksiä ja kommentteja toimijatasoittain (yksilö-, tiimi-/yksikkö-, oppilaitos- ja verkostotaso) sekä täyttää laadunhallinnan itsearviointilomake.

Pajapäivä sai yksimielisesti hyvää palautetta ja osallistuneille osatoteuttajille tukea ja vinkkejä omiin toimintoihin ja suunnitelmiin.

TAVOITE 2: Yhtenäistää ja suunnitelmallistaa urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä

1. Verkostolle käyttöön yhteinen laadunhallinnan vuosikello

Syksyn 2020 aikana kartoitettiin eri vaihtoehtoja laadunhallinnan vuosikellon toteuttamiselle. Näiden vertailu ja jatkotyöstäminen tehtiin erikseen sovitun aikataulun ja toimintamallin mukaisesti.

Yhteinen laadunhallinnan vuoskello kokoaa Urheiluopistoverkoston toimijoiden toimintoja yhteen toimijatasoittain (yksilö-, tiimi-, oppilaitos- ja verkostotaso + valtakunnallinen taso).

Urheiluopistoverkoston yhteinen laadunhallinnan vuosikello käyttöön 2021!

Urheiluopistojen yhteinen laadunhallinnan vuosikello on nyt valmis käyttöön. Klikkaamalla kuvaa vasemmalla, vuosikello avautuu pdf-muodossa.

Yhteisten laadunhallinnan toimintojen lisäksi opistot voivat hyödyntää tätä vuosikello-pohjaa oman oppilaitoksensa toiminnan kuvaamisessa opisto-, tiimi- ja yksilötasolla.

2. Verkoston hanketyöpajapäivä "Laadunhallinta ja koulutusprosessien toimivuus" 16.3.2021 klo 8.30-11.30 verkossa

Tänään urheiluopistoverkosto teki historiaa! Ensimmäisessä, yhteisessä laadunhallinnan pajapäivässä, lähes parikymmentä liikunnanohjauksen perustutkintoon (LPT) opiskelevaa nuoria ”jumppasi” laatuasioita yhdessä verkoston opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä JuuPEDA3 -hankkeen toimijoiden kanssa. Pajapäivään osallistui yli 30 henkilöä, yhdeksästä eri urheiluopistosta.

Päivän tarkoitus oli kuulla erityisesti opiskelijoiden ajatuksia opiskelusta ja sen sujuvuudesta sekä mahdollisista kehittämisen kohteista. Laadunhallintaa ja koulutusprosessien toimivuutta käytiin läpi ohjattujen pienryhmä- ja yhteisen keskustelun kautta. Päivä eteni rennossa ilmapiirissä ja kokemuksia jaettiin mm. opiskelun aloitusvaiheeseen, HOKSaukseen, opiskelun käytänteisiin ja opiskelijan hyvinvointi ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyen.

Ennen pajapäivää, opiskelijat vastasivat ennakkokyselyyn, jonka avulla he orientoituvat käsiteltävään aihekokonaisuuteen, antaen samalla meille hanketoimijoille arvokasta tietoa pajapäivän suunnittelua varten.

Kiitos kaikille mukana olleille. Ansaitusti erityiskiitos päivän onnistumisesta kuuluu kuitenkin meidän mahtaville ja innostuneille opiskelijoille!

Päivä oli täynnä energiaa ja aitoa innostusta laadun kehittämiseen! Tästä on hyvä jatkaa laadun parissa työskentelyä yhdessä JuuPEDA3 -hankkeen toimijoiden kanssa!

#juupeda3 #laadunhallinta #koulutusprosessit #urheiluopistoverkosto

#urheiluopistot #kisakallio #kisakeskus #kuortane #pajulahti #santasport #solvalla #suomenurheiluopisto #tanhuvaara #varala

"Laatustrategiahankkeet ja oppivelvollisuuden laajentaminen" -webinaari 23.3.2021

JuuPEDA3 -hanke oli mukana case-esityksellä OPH:n "Laatustrategiahankkeet ja oppivelvollisuuden laajentaminen" -webinaarissa 23.3.2021.

Case-esityksen aiheena oli "Opiskelijan ääni laadunhallinnassa" ja ajatuksena oli avata kuulijoille toimintamalli Urheiluopistoverkoston opiskelijoille suunnatun laadunhallinnan pajapäivän toteutuksesta. Esitys keräsi mukavasti kuulijoita ja sai positiivista palautetta erityisesti opiskelilijoiden osallistamisesta.

TAVOITE 3: Varmistaa työelämäkumppaneiden yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista

  1. Työelämälle suunnattu verkkosivusto

Sivuston ajatuksena on tuoda urheiluopistoverkoston laadunhallintatyö näkyväksi työelämäkumppaneille. Sivustolla avataan urheiluopistopedagogiikan sisältöä sekä laatua ja laadunhallinnan käytäntöjä ja tavoitteita.

TAVOITE 4: Kehittää toiminta-ajatusta asiakasnäkökulmasta ja luoda valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle

1. Tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen periaatteisiin perehtyminen ja osaamisen laajentaminen

Hanketoimijat perehtyivät asiantuntijavetoisesti (Tiina Halmevuo, arviointijohtaja, Keuda) tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen helmikuussa 2021. Hanketyöpaja- ja arkityöpaja toiminnan kautta haetaan vastauksia mm. kysymyksiin: "Mitä tietoa tarvitsemme johtamisen tueksi?", "Mitkä voisivat olla yhteiset seurattavat mittarimme?", "Mitä tietoa voisi käyttää toiminnan kehittämiseksi?" ja "Mitä yhteistä palauteprosessien osalta nostetaan kehittämiskohteiksi?"

Pajatyöskentely käynnistettiin verkossa 18.2.2021 ja siinä painottui erityisesti asiakaslähtöisyys. Lähestyimme aihetta palauteprosessin näkökulmasta ja osatoteuttajat olivat jo ennen pajapäivää kuvanneet omaa palauteprosessiansa ennakkotehtävän avulla. Ennakkotehtävässä piti pohtia mm. "Kuka vastaa oppilaitoksessa kyselujen tekemisestä? Millaisia kyselyjä teillä on laadittu ja millä aikatauluilla? Mitkä ovat kyselyjen kohderyhmät ja miten kyselyt on käytännössä toteutettu?"
Aihe nostatti vilkasta keskustelua ja päivän aikana saatiin uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseksi.

Toisen pajapäivän ajankohta on 28.4.2021 ja se myös toteutetaan verkossa. Väliaikana työstämistä jatketaan oppilaitoskohtaisena arkityöpajatoimintana.

Kysy lisää hankekoordinaattoriltamme!

Pia Koivisto
projektiasiantuntija / project specialist
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Oy
+358 50 475 2213 / pia.koivisto@vierumaki.fi