URHEILUOPISTOT

JUUPEDA 3 - JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa 2020-2021

HANKKEEN TAVOITTEET

1. Varmistaa urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen.

2. Yhtenäistää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä - laadunhallinnan vuosikellon rakentaminen.

3. Varmistaa työelämäkumppaneille yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista.

4. Kehittää urheiluopistoille valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle. Luodaan tiedolla johtamisen malli, johon kiteytyy koulutuksen laadun kehittämiseen tarvittavat palautekanavat; asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä.

Hankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

TAVOITE 1: Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen

1. Hankkeen aloitustapaaminen 28.1.2020 OPH:ssa Helsingissä

OPH järjesti yhteisen kickoff -tilaisuuden hankkeiden koordinaattoreille ja hanketoimijoille. Verkostoamme edustivat hankekoordinaattori Pia Koivisto ja opettaja Jutta Hautamäki Suomen Urheiluopistosta ja pääsihteeri Nina Luukkainen Urheiluopistojen Yhdistyksestä. Infon jälkeen laadimme OPH:lle hyväksyttäväksi hankkeen tarkennetun toimintasuunnitelman sekä budjetin. Infotilaisuus on hyvä tietoisku ja terveisten viemiseksi verkostomme ensimmäiseen hanketapaamiseen Vierumäellä 12.2.2020.

2. Hankepajatyöpajapäivä 12.2.2020 Vierumäellä

Hankkeen aloitustapaamisessa oli paikalla ennätysmäärä verkoston opettajia, rehtoreita ja koulutuspäälliköitä. Päivän aluksi loimme katsauksen edellisen JUUPEDA 2 -hankkeen lopputuotoksiin ja kävimme läpi urheiluopistojen laadunhallinnan strategian keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Ennakkotehtävänä työpajaan osallistuville, oli laatia lyhyt esitys siitä, miten ja millä tavoin laadunhallinnan jalkautusta on toteutettu oppilaitoksen arjessa. Saimme lyhyessä ajassa laajan kuvan verkoston tämän hetkisestä tilanteesta pohjaksi iltapäivän työpajan aiheelle.

Aamupäivällä Koulutuskeskus Salpauksen kehittämiskoordinaattori Sannakaisa Raatikainen oli kertomassa Parasta osaamista -tuoteperheen tuotoksista ja hyvistä toimintamalleista. Sannakaisan alustus toimi hyvänä pohjustuksena myös iltapäivän työpajatyöskentelylle, joiden aiheena oli pohtia millainen oppilaitoskohtainen laadunhallinnan jalkautussuunnitelman tulisi olla, jotta se palvelisi urheiluopistojen arkea? Tehtävänä oli suunnitella rakenne ja sisältö pohjautuen yhteisesti kuvattuihin prosesseihin. Sannakaisa oli mukana asiantuntijan roolissa myös työpajatyöskentelyssä, ohjaamassa keskustelua oikeaan suuntaan ja varmistamassa yhtenevyys valtakunnallisten laadunhallinnan mallien kanssa.

Iltapäivällä työskenneltiin kahden ryhmän pajatyöskentelynä ja lopputulokset purettiin yhteisesti päivän päätteeksi. Hankekoordinaattori työstää esitetyistä malleista rungon/mallin yhteiselle urheiluopistojen laadunhallinnan strategian jalkauttamismallille.

Suuri kiitos päivästä asiantuntijoille ja hanketyöntekijöille.

juupeda3-laadunhallinnan-jalkautusmalli-versio1.0.docx

3. Laadunhallinnan oppilaitoskohtaisten jalkautussuunnitelmien esittely Urheiluopistoverkoston laatuseminaarissa (Teams) 5.8.2020

Kukin oppilaitos esitteli yhteisen laadunhallinnan strategian jalkautussuunnitelman/-mallin pohjalta laatimansa oppilaitoskohtaisen laadunhallinnan jalkautussuunnitelmat. Koronakevät aiheuttanut ymmärrettävästi viivästystä suunnitelmien laatimiseen, joten tarvittaessa opistoissa jatketaan suunnitelmien työstämistä vielä syksyn 2020 aikana.

4. Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategian jalkautusmalli - suunnittelusta toteutukseen -esitys (ppt) / Laatustrategian toteuttaminen -webinaari, 28.10.2020

TAVOITE 2: Yhtenäistää ja suunnitelmallistaa urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä

1. Verkostolle käyttöön yhteinen laadunhallinnan vuosikello

Syksyn 2020 aikana kartoitetaan eri vaihtoehtoja laadunhalllinan vuosikellon toteuttamiselle. Näiden vertailu ja jatkotyöstäminen erikseen sovitun aikataulun ja toimintamallin mukaisesti.

TAVOITE 3: Varmistaa työelämäkumppaneiden yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista

TAVOITE 4: Kehittää toiminta-ajatusta asiakasnäkökulmasta ja luoda valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle