URHEILUOPISTOT

JUUPEDA 3 - JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa 2020-2021

HANKKEEN TAVOITTEET

1. Varmistaa urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen.

2. Yhtenäistää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä - laadunhallinnan vuosikellon rakentaminen.

3. Varmistaa työelämäkumppaneille yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista.

4. Kehittää urheiluopistoille valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle. Luodaan tiedolla johtamisen malli, johon kiteytyy koulutuksen laadun kehittämiseen tarvittavat palautekanavat; asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä.

Hankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Kuukausi-infot

Ensimmäinen JuuPEDA3 -hankkeen hanketoimijoille suunnattu kuukausi-info toteutettiin Teamsin välityksellä 7.12.2020. Infon sisälsi ajankohtaisia asioita, hanketavoitteiden sparrausta sekä vapaata keskustelua.

Info sai hyvän vastaanoton ja niitä päätettiin jatkaa. Seuraava info toteutuu 12.1.2021.

TAVOITE 1: Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen

1. Hankkeen aloitustapaaminen 28.1.2020 OPH:ssa Helsingissä

Opetushallitus (OPH) järjesti hankkeiden koordinaattoreille ja hanketoimijoille yhteisen kickoff -tilaisuuden Helsingissä 28.1.2020. Verkostoamme edustivat hankekoordinaattori Pia Koivisto ja opettaja Jutta Hautamäki Suomen Urheiluopistosta sekä pääsihteeri Nina Luukkainen Urheiluopistojen Yhdistyksestä. Infon jälkeen laadittiin OPH:lle hyväksyttäväksi hankkeen tarkennetun toimintasuunnitelman sekä budjetin. Infotilaisuus toimi hyvänä tietoiskuna ja saimme sieltä myös terveisiä viemisiksi verkostomme ensimmäiseen yhteiseen hanketapaamiseen Vierumäellä 12.2.2020.

2. Hankepajapäivä 12.2.2020 Vierumäellä

Hankkeen aloitustapaamisessa oli paikalla mittavasti verkoston opettajia, rehtoreita ja koulutuspäälliköitä. Päivän aluksi luotiin katsaus edellisen laadunhallinnan verkostohankkeen, JUUPEDA 2:n, tuotoksiin ja käytiin läpi urheiluopistojen laadunhallinnan strategian keskeiset tavoitteet ja sisällöt.

Työpajaan osallistuville oli annettu ennakkotehtävänä laatia lyhyt esitys siitä, miten ja millä tavoin laadunhallinnan jalkautusta on toteutettu oppilaitoksen arjessa. Saimme lyhyessä ajassa laajan kuvan verkoston tämän hetkisestä tilanteesta, joka pohjusti hyvin iltapäivän työpajan aihetta..

Aamupäivällä Koulutuskeskus Salpauksen kehittämiskoordinaattori Sannakaisa Raatikainen oli kertomassa Parasta osaamista -tuoteperheen tuotoksista ja hyvistä toimintamalleista. Sannakaisan alustus toimi erinomaisena pohjustuksena myös iltapäivän työpajatyöskentelylle, joiden aiheena oli pohtia millainen oppilaitoskohtainen laadunhallinnan jalkautussuunnitelman tulisi olla, jotta se palvelisi urheiluopistojen arkea? Tehtävänä oli suunnitella rakenne ja sisältö pohjautuen yhteisesti kuvattuihin prosesseihin. Sannakaisa oli mukana asiantuntijan roolissa myös työpajatyöskentelyssä, ohjaamassa keskustelua oikeaan suuntaan ja varmistamassa yhtenevyys valtakunnallisten laadunhallinnan mallien kanssa.

Iltapäivällä työskenneltiin kahden ryhmän pajatyöskentelynä ja lopputulokset purettiin yhteisesti päivän päätteeksi. Hankekoordinaattorin tehtäväksi jäi työstää esitetyistä malleista runko/malli yhteiselle urheiluopistojen laadunhallinnan strategian jalkauttamissuunnitelmalle.

Suuri kiitos päivästä kaikille osallistujille: asiantuntijoille ja hanketyöntekijöille.

3. Verkoston laadunhallinnan jalkautussuunnitelmien työstö, 2-3/2020

Verkoston hankepajapäivän jälkeen hankekoordinaattori kokosi yhdessä työstetyn materiaalin ja työpajojen pohjalta verkostolle yhteisen laadunhallinnan kehyksen. Urheiluopistoilla oli noin kuukausi aikaa työstää oppilaitoskohtaista laadunhallinnan jalkautusmallia yhteisen pohjan avulla.

4. Oppilaitoskohtaisten laadunhallinnan mallien esittely 26. - 27.3.2020

Suomessa julistettiin koronapandemian vuoksi poikkeustila 13.3.2020 lähtien. Samassa jouduttiin peruuttamaan hankkeen toimintasuunnitelman tavoitteet laadunhallinnan esittelyjen osalta urheiluopistojen verkostopäivillä 26-27.3. Päätimme siirtää esittelyt toteutettavaksi kesän jälkeen, jolloin oppilaitoksille jäi myös aikaa viimeistellä jalkautussuunnitelmat.

5. Verkoston laatuseminaari 5.8.2020

Laadunhallinnan oppilaitoskohtaisten jalkautussuunnitelmien esittely urheiluopistoverkoston laatuseminaarissa (Teams) klo 13-16.

Kukin oppilaitos esitteli yhteisen laadunhallinnan strategian jalkautussuunnitelman/-mallin pohjalta laatimansa oppilaitoskohtaisen laadunhallinnan jalkautussuunnitelmat. Koronakevät aiheutti ymmärrettävästi viivästystä oppilaitosten suunnitelmien laatimiseen. Muutamat opistot jatkavat vielä suunnitelmien täydentämistä. Päätimme myös yhteisesti terävöittää yhteisiä laadunhallinaan tasoja ja päätimme järjestää verkostolle vielä yhteisen pajapäivän mallien sisältöjen tarkentamiseksi.

6. Laatustrategian toteuttaminen -webinaari 28.10.2020

JuuPEDA3 -hanke oli mukana ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valionavustushankkeiden 2. valtakunnallisessa seminaarissa, joka järjestettiin verkossa 28.10.2020. Verkostohankkeet saivat tilaisuuden esittäytyä ja tarjota katsauksen hankkeen toimintoihin. Esitykset on koottu yhteen OPH:n verkkosivuille.

JuuPEDA3 -hankkeen edustajana hankekoordinaattori Pia Koivisto tarjosi katsauksen aiheeseen "Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategian jalkautusmalli - suunnittelusta toteutukseen."

7. Vertaisoppimisen pajapäivä 2.11.2020

Toteutimme verkostolle laadunhallinnan vertaisoppimisen pajapäivän verkkototeutuksena (Zoom) 2.11.2020 klo 9-12.

Pajapäivän aikana jaettiin kokemuksia ja vinkkejä laadunhallinnan jalkauttamisesta/jalkautumisesta sekä työstettiin yhdessä oppilaitoskohtaisia jalkautussuunnitelmia. Ennakkotehtävänä oli pohtia valmiiksi kysymyksiä ja kommentteja toimijatasoittain (yksilö-, tiimi-/yksikkö-, oppilaitos- ja verkostotaso) sekä täyttää laadunhallinnan itsearviointilomake.

Pajapäivä sai yksimielisesti hyvää palautetta ja osallistuneille osatoteuttajille tukea ja vinkkejä omiin toimintoihin ja suunnitelmiin.

TAVOITE 2: Yhtenäistää ja suunnitelmallistaa urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä

1. Verkostolle käyttöön yhteinen laadunhallinnan vuosikello

Syksyn 2020 aikana kartoitettiin eri vaihtoehtoja laadunhalllinan vuosikellon toteuttamiselle. Näiden vertailu ja jatkotyöstäminen erikseen sovitun aikataulun ja toimintamallin mukaisesti.

Yhteinen laadunhallinnan vuoskello kokoaa urheiluopistoverkoston toimijoiden toimintoja toimijatasoittain (yksilö-, tiimi-, oppilaitos- ja verkostotaso + valtakunnallinen taso).

Urheiluopistoverkoston yhteinen laadunhallinnan vuosikello käyttöön 2021!

Urheiluopistojen yhteinen laadunhallinnan vuosikello on nyt valmis. Klikkaamalla kuvaa vasemmalla, vuosikello avautuu pdf-muodossa.

Yhteisten laadunhallinnan toimintojen lisäksi opistot voivat hyödyntää tätä vuosikello-pohjaa oman oppilaitoksensa toiminnan kuvaamisessa opisto-, tiimi- ja yksilötasolla.

TAVOITE 3: Varmistaa työelämäkumppaneiden yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista

  1. Työelämälle suunnattu verkkosivusto

Sivuston ajatuksena on tuoda urheiluopistoverkoston laadunhallintatyö näkyväksi työelämäkumppaneille. Sivustolla avataan urheiluopistopedagogiikan sisältöä sekä laatua ja laadunhallinnan käytäntöjä ja tavoitteita.

TAVOITE 4: Kehittää toiminta-ajatusta asiakasnäkökulmasta ja luoda valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle

1. Tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen periaatteisiin perehtyminen ja osaamisen laajentaminen

Vuoden 2021 alussa perehdytään asiantuntijavetoisesti tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen. Hanketyöpaja- ja arkityöpaja toiminnan kautta haetaan vastauksia mm. kysymyksiin: "Mitä tietoa tarvitsemme johtamisen tueksi?", "Mitkä voisivat olla yhteiset seurattavat mittarimme?", "Mitä tietoa voisi käyttää toiminnan kehittämiseksi?" ja "Mitä yhteistä palaluteprosessien osalta nostetaan kehittämiskohteiksi?"

Erityisesti asiakaslähtöisyys painottuu pajatyöskentelyssä kun lähestymme aihetta palauteprosessin näkökulmasta.

Pajapäivät ovat to 18.2.2021 klo 9-14 (Teams) ja ke 28.4.2021 klo 9-12. Väliaikana työstämistä jatketaan oppilaitoskohtaisena arkityöpajatoimintana.

Kysy lisää hankekoordinaattoriltamme!

Pia Koivisto
projektiasiantuntija / project specialist
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Oy
+358 50 475 2213 / pia.koivisto@vierumaki.fi