URHEILUOPISTOT

JUUPEDA 3 - JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa 2020-2021

HANKKEEN TAVOITTEET

1. Varmistetaan urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen

2. Yhtenäistää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä - laadunhallinnan vuosikellon rakentaminen

3. Varmistaa työelämäkumppaneille yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista

4. Kehitetään urheiluopistoille valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle. Luodaan tiedolla johtamisen malli, johon kiteytyy koulutuksen laadun kehittämiseen tarvittavat palautekanavat; asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä

Hankkeen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

Opetushallitus rahoittaa hanketta

TAVOITE 1: Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen

1. Hankkeen aloitustapaaminen 28.1.2020 OPH:ssa Helsingissä

OPH järjesti yhteisen kickoff -tilaisuuden hankkeiden koordinaattoreille ja hanketoimijoille. Verkostoamme edustivat koordinaattori Pia Koivisto ja Jutta Hautamäki Suomen Urheiluopistosta ja Nina Luukkainen Urheiluopistojen Yhdistyksestä. Infon jälkeen laadimme OPH:lle hyväksyttäväksi hankkeen tarkennetun toimintasuunnitelman sekä budjetin. Infotilaisuus on hyvä tietoisku ja terveisten viemiseksi verkostomme ensimmäiseen hanketapaamiseen Vierumäellä 11.2.

2. Hankepaja 11.2.2020 Vierumäellä

Hankkeen aloitustapaamisessa oli paikalla ennätysmäärä verkoston opettajia, rehtoreita ja koulutuspäälliköitä. Päivän aluksi loimme katsauksen edellisen JUUPEDA 2 -hankkeen lopputuotoksiin ja kävimme läpi urheiluopistojen laadunhallinnan strategian keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Ennakkotehtävänä työpajaan osallistuville oli laatia lyhyt esitys siitä, miten ja millä tavoin laadunhallinnan jalkautusta on toteutettu oppilaitoksen arjessa. Saimme lyhyessä ajassa laajan kuvan verkoston tämän hetkisestä tilanteesta pohjaksi iltapäivän työpajan aiheelle.

Aamupäivällä Koulutuskeskus Salpauksen kehittämiskoordinaattori Sannakaisa Raatikainen oli kertomassa Parasta osaamista -tuoteperheen tuotoksista ja hyvistä toimintamalleista. Sannakaisan alustus toimi hyvänä pohjustuksena myös iltapäivän työpajatyöskentelylle, joiden aiheena oli pohtia millainen oppilaitoskohtainen laadunhallinnan jalkautussuunnitelman tulisi olla, jotta se palvelisi urheiluopistojen arkea? Tehtävänä oli suunnitella rakenne ja sisältö pohjautuen yhteisesti kuvattuihin prosesseihin. Sannakaisa oli myös asiantuntijana työpajoissa viemässä keskustelua oikeaa suuntaan ja varmistamassa yhtenevyys valtakunnallisten laadunhallinnan mallien kanssa.

Iltapäivällä ryhmä työskenteli kahden ryhmän pajatyöskentelynä, joiden lopputulokset purettiin yhteisesti päivän päätteeksi. Hankkeen koordinaattori työstää esitetyistä malleista rungon yhteiselle urheiluopistojen laadunhallinnan strategian jalkauttamismallista.

Suuri kiitos päivästä asiantuntijoille ja hanketyöntekijöille.