JUUPEDA 2 - JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa 2019

HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET

1. Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian luominen

2. Vertaisarviointiosaamisen lisääminen

Opetushallitus rahoittaa hanketta

TYÖSUUNNITELMA 2019


TAVOITE 1: Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian luominen

1. Hankkeen aloitustapaaminen 8.2. Hämeenlinnassa

Hankkeen aloitustapaamisessa oli läsnä koko koulutusjohto sekä Skypellä Inga Sihvo tuomassa OPH:n terveiset laadunhallinnan kehittämisestä. Hankekoordinaattori esitteli tarkennetun toimintasuunnitelman sekä budjetin. Tehtiin tarkentavat lisäykset ja sovittiin seuraavan tapaamisen sisällöt ja tavoitteet.

2. Skype-tapaaminen 15.2.2019

Skype-kokouksessa selvitettiin kaikkien osallistujien tämän hetkisen laadunhallintatyön tilanne. Yhteisesti todettiin, että oppilaitoksilla on eri vaiheissa olevia kokonaisprosessien kuvauksia mutta yhtenevää laadunhallinnan kehystä tai prosesseja ei ole. Ohessa muutamia esimerkkejä oppilaitosten laatukuvauksista.

Todettiin myös urheiluopistojen laadunhallinnan strategian kytkeytyneisyys valtakunnalliseen laatustrategiaan uudistamiseen sekä keväällä valmistuvaan urheiluopistojen verkostostrategiaan. Päätettiin, että tarkastetaan strategioiden yhteiset tavoitteet kevään yhteisissä tapaamisissa.

Lisäksi tehtiin ryhmiin jaot seuraavaa 11.3. pidettävää työpajatyöskentelyä varten ja käytiin läpi kehittämistehtävät.

Kehittämistehtävä 1: Urheiluopistoverkoston laatustrategian luominen

Yhteistä laatustrategiaa varten määritellään ammatillisen koulutuksen laatustrategian käsitteet. Perustettiin työpajatyöskentelyä varten kaksi ryhmää: 1) arvot, visio, missio ja 2) toimintaympäristö.

Kehittämistehtävä 2: Laatujärjestelmän tietosisällön teemoista sopiminen

Sovittiin, että seuraavassa työpajassa päätetään verkoston laatujärjestelmän tietosisällön teemat.

3. Ennakkotehtävä:

Tutustutaan seuraaviin laadunhallinnan materiaaleihin ennen 11.3. työpajatyöskentelyä:

4. Verkostopaja 11.3. Varalan Urheiluopistolla


Aamun strategia-alustuksen jälkeen lähdimme työstämään kehittämistehtävien sisältöjä:

  • Kehittämistehtävä 1: Urheiluopistoverkoston laatustrategian luominen

Yhteistä laatustrategiaa varten määriteltiin ammatillisen koulutuksen laatustrategian käsitteet. Ryhmät ja ryhmien käsitteet:

Ryhmä 1. ARVOT, ARVOLUPAUS, MISSIO, VISIO, TAVOITTEET

Ryhmä 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ


  • Kehittämistehtävä 2: Laatujärjestelmän tietosisällön teemoista päättäminen

Päätettiin, että verkoston yhteiset ammatillisen koulutuksen prosessit ovat:

1. HAKEUTUMINEN

2. HOKSAUS

3. OSAAMISEN HANKKIMINEN

4. OSAAMISEN ARVIOINTI


Ryhmät työstävät valittujen prosessien sisällöt valmiiksi koulutusjohdolle esiteltäväksi 9.4. mennessä.

Kiitos JUUPEDA 2-työryhmälle antoisasta työstöpäivästä.

5. Arkityöpaja / maaliskuu

Työpajassa päätetyt ryhmät jatkoivat yhteistä työstämistä Drive-alustalla. Kukin ryhmä palautti määräaikaan mennessä koulutuksen ydinprosessien kuvaukset sekä sisällöt. Koordinaattori kokosi kuvatut prosessit yhteiseen laatustrategian dokumenttiin, joka esitellään koulutusjohdolle seuraavassa kokouksessa.

6. Koulutusjohdon kokous 8-9.4. Liikuntakeskus Pajulahdessa

Koulutusjohdon JUUPEDA 2-hankkepäivä yhdistettiin urheiluopistojen verkostopäivien 8-9.4. ohjelmaan. Koulutusjohto pääsivät osallistumaan sekä laadunhallinnan strategialuonnoksen että urheiluopistojen verkostostrategian kommentointiin Milttonin fasilitoimassa työpajassa 8.4. Strategiatyöpajan jälkeen pidimme vielä oman laadunhallinnan koontikokouksen verkostopäivien päätteeksi 9.4. illalla. Hankekoordinaattori sai koulutusjohdolta kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta laadunhallinnan strategiaan työstettiin eteenpäin.

7. OPH:n valtakunnallinen hankeseminaari 7.5. Paasitorni / Yhteenveto päivästä työryhmän jäsenille

Vaikuttavuutta, hyvinvointia, jatkuvaa oppimista ja kasvua ammatillisen koulutuksen kehittämisellä

Vaikuttavuus voi olla hyvinkin paikallista ja silti vaikuttavaa, riippuu tavoitteiden luonteesta. Vaikuttavuus ilmenee uuden reformin ja tutkinnon perusteiden mukaisena työelämäosaamisena. Digitaalisuus on yhä enemmän läsnä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Vaikuttavuus ammatillisessa koulutuksessa / Mika Tammilehto

Työelämän murroksessa työn luonne ja painopiste tulee muuttumaan. Ammattiosaajia tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin - osaamistarve on vain erilainen. Onko meillä kyvykkyyttä muuttua ja vastata yhteiskunnan muutokseen? Ei ole ainoastaan tarvetta ammatillisen koulutuksen kehittämiselle vaan muutos koskee myös koko kouluttaumisen polkua jatkuvan oppimisen hengessä. Yksilöllisen opintopolun turvaaminen jokaiselle opiskelijalle vaatii opettajilta oman työn uudelleen organisointia. Tammilehdon nostot ammatillisen koulutuksen vaikuttavuustyössä:

Asiakas palveluiden lähtökohdaksi: Parasta -kehittämisohjelmalla on haluttu tukea koulutuksen järjestäjien kehittämistyötä ja luoda yhdenmukaisia toimintatapoja ammatilliseen koulutukseen, joiden palveluiden keskiössä ovat asiakkaat. Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen strategia valmistunee kevääseen mennessä, joka luo pohjan koko kehittämistoiminnalle.

Osaaminen ja oppiminen keskiöön: Laki ei velvoita työelämässä tapahtuvaan oppimiseen, vaikka OKM:n selkeä ja kirkas tavoite on edistää työelämässä tapahtuvaa oppimista. Sen on tapahduttava kuitenkin yhteistyössä työelämän kanssa ja yhtälailla koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä tapahtuva oppiminen, jos se on opiskelijan oppimisen kannalta parasta, on lain mukaista toimintaa. Osaaminen, oppiminen, pedagogiset ratkaisut ovat koko ammatillisen koulutuksen kehittämisen ydintä. Laki lähtee siitä, että varmistetaan opiskelijan kannalta paras mahdollinen osaaminen, joka on koulutuksen järjestäjien ratkaistavissa.

Tieto toiminnan ohjaamisessa: tietoa syntyy jatkuvasti mutta osaammeko hyödyntää sitä käytännön työssä? Pitää olla kyvykkyyttä analysoida kerättyä tietoa.

Digitalisaatio: kaksi ulottuvuutta - työelämän vaatimukset ja pedagogiset vaatimukset. Digitalisaation mahdollisuuksia on hyödynnettävä pedagogiikka edellä.

8. Urheiluopisto-opettajien päivät 4-5.6. Pajulahdessa

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategian työstäminen aloitettiin työryhmän verkostopajassa 11.3. Tämän jälkeen strategian prosesseja ja tavoitteita on yhteisesti kehitetty pienryhmissä yhteisellä verkkoalustalla Drivessä maaliskuun ajan. Urheiluopistojen johto osallistettiin 8-9.4. Milttonin fasilitoiman strategiatyöpajan yhteydessä tavoitteiden ja arvojen määrittelyyn. Koulutusjohto käsitteli vielä esityksen ja teki tarvittavat lisäykset luonnokseen verkostopäivien yhteydessä järjestetyssä kokouksessa. Osallistamisten ja kommenttien jälkeen hankkeen koordinaattori on vienyt yhteistä strategiadokumenttia eteenpäin toukokuun aikana.

Uusi ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan strategia esiteltiin urheiluopistojen opettajille 4.6. kesäpäivillä, jonka jälkeen he pääsivät vielä osallistumaan seuraavan päivänä arvotyöpajaan. Opettajien tehtävänä oli määritellä, miten valitut arvot näyttäytyvät opetuksen arjessa.

-> Stilisoimaton kooste työpajan annista valittujen arvojen osalta (kuva)

Työpajan pohjalta tehty tiivistys, miten opettajat näkevät ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan arvot opetustyössä:

  • ASIAKASLÄHTÖISYYS: Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja näkyväksi tekeminen sekä uraohjauksen huomioiminen jatkumona ovat koulutusprosessien perusta. Henkilökohtaiset kohtaamiset opiskelijoiden kanssa sekä matalan kynnyksen kohtaamiskulttuuri edistävät opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä. Monipuoliset opetusmenetelmät, erilaiset oppimisympäristöt, opiskelijoiden oppimistavat sekä osaamisen osoittamisen mahdollisuudet tukevat opiskelijoiden henkilökohtaista kehittymistä ja kasvua.

  • HYVINVOINTIIN KASVATTAMINEN: Yksilöiden omakuvan ja itsetunnon tukeminen on kaikkien koulutusprosessissa olevien yhteinen tavoite. Ravinto, uni, henkinen jaksaminen, sosiaaliset taidot ja liikunta on tekijöitä, jotka näyttäytyvät opiskelijoiden arjessa oppitunneilla jaksamisena, vähäisempinä poissaoloina ja loukkaantumisina, henkisenä hyvinvointina ja elämänhallintataitojen kehittymisenä. Henkilökunnan kyky toteuttaa arvoja heijastuu opiskelijoihin.

  • LAADUKKUUS: Opiskelijoiden ja työelämän palautteen huomioiminen tarvelähtöisesti osana jatkuvan kehittämisen ja parantamisen sykliä. Yhteisten tavoitteet, laadunhallinnan prosessien toimivuus, opettajien tahtotila jatkuvaan kehittymiseen, opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu, tutkinnonperusteiden noudattaminen luovat perustan laadukkaalle koulutukselle. Sitoutunut työelämäyhteistyö jokaisen osapuolen taholta mahdollistavat opiskelijoiden ammattitaidon kehittymisen. Laatu näyttäytyy eettisesti kestävänä ja humaanina toimintana.

  • MUUTOSJOUSTAVUUS: Muutoksen johtaminen on huomioitu koulutuksen kehittämisprosesseissa. Oppilaitoksilla ja opettajilla on rohkeus kokeilla uutta ja kykyä sovittaa yhteiskunnan eri intressejä yhteen opiskelijan näkökulmasta käsin. Digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen rohkea kokeilu irrottavat opiskelijat ja opettajat ajan ja paikan sidonnaisuudesta. Muutosjoustavuus tarkoittaa lisäksi joustavien opiskelumuotojen tarjoamista, HOKS:n räätälöintiä, valinnaisuuden huomioimista tutkinnon osien yhdistelyssä ja paikallisesti toteutettavan liikuntaneuvonta tutkinnonosan työelämätarpeen huomioimisen.

9. Urheiluopistojen verkoston laadunhallinnan strategian kommentointi

Hankekoordinaattori on työstänyt materiaalien ja kommenttien pohjalta strategiaa eteenpäin ja strategialuonnos lähti koko verkostolle kommenteille ennen juhannusta. Saatujen näkemysten perusteella lopullinen laadunhallinan strategia hyväksyttiin koulutusjohdon kokouksessa 13.9.2019.

2. TAVOITE: Vertaisarviointiososaamisen lisääminen

10. Vertaisarviointikoulutus 9.9. Varia

Verkoston vertaisarviointikoulutukseksi valittiin LARK-hankkeen vertaisarviointikoulutus. Paikalla on koko urheiluopistoverkosto edustettuna. Koulutuspäivän päätteeksi sovimme seuraavaa:

Vertaisarviointien oppilaitosparit:

- Kisakallio – Lappi

- Eerikkilä – Vuokatti – Vierumäki

- Pajulahti – Tanhuvaara

- Kuortane – Varala

Oppilaitosparit sopivat vertaisarviointien toteuttamisaikataulut. Vertaisarviointien DL 1.11. Arvioinnin yhteenvedot käsitellään koulutusjohdon kokouksessa verkostopäivillä 5-6.11. Kaikille yhteinen vertaisarvioinnin kohde on aiemmin hankitun osaamisen tunnistami-nen ja tunnustaminen

  • Haastattelurunko ja haastateltavat: jokainen oppilaitos muokkaa yhteisen haastattelurungon kysymykset haastatteluryhmille soveltuvaksi. Haastatteluryhmät ja tavoite-määrät: opiskelijat 3-4, opettajat 3-4, koulutusjohto sekä opintosihteeri / muu hallinnollinen henkilökunta. Jokainen oppilaitos sovittaa ja mukauttaa ryhmät parhaalla mahdollisella tavalla yhteensopiviksi haastatteluryhmiksi.

  • Arviointilomakkeet: yhteinen itsearviointipohja ja vertaisarvioinnin arviointiraportti

11. Vertaisarviointien toteuttaminen oppilaitospareittain

Oppilaitokset sopivat vertaisarviointien toteuttamisaikataulun ja suunnittelevat käytönnön toteutuksen. Vertaisarviointien DL 30.10. Vertaisarviointien yhteenvedot, palaute ja kokemukset puretaan verkoston hankkeen loppuseminaarissa verkostopäivien yhteydessä Eerikkilässä 5-6.11.

12. Hankkeen loppuseminaari - Urheiluopistojen verkostopävät 5-6.11.2019

Urheiluopistojen verkostopäivien yhteydessä järjestettiin koulutusjohdon ja hankevastaavien hankepaja, jossa esiteltiin hankkeen tavoitteiden mukaiset tuotokset.

Laadunhallinnan strategia

Verkostolle esiteltiin kevään työpajojen ja kommenttikierroksella ollut verkoston yhteinen laadunhallinnan strategia ja sen tavoitteet sekä prosessikuvaukset. Strategian jalkautus ei ole saavuttanut hanketavoitteissa kuvattua oppilaitostaso. Hankepajassa päätettiin yhteisesti, että jokainen oppilaitos luo suunnitelman laadunhallinnan strategian jalkauttamisesta omassa toimintaympäristössä ja tavoitteen parissa jatkamme laadunhallintatyötä vuonne 2020.

Vertaisarviointiosaamisen lisääminen

Purimme yhteisesti oppilaitosparien kokemukset vertaisarvioinneista ja jokainen sai nostaa esille raportin kehityskohteet ja vahvuudet. Yleinen palaute vertaisarvioinneista oli positiivinen, yhteisesti koettiin, että arviointipäivä oli oppimiskokemus molemmille osapuolille. Päätimme, että hyödynnämme arvioinnin kehittämiskohteita verkoston yhteisen kehittämistyön pohjana vuonna 2020. Päätimme myös, että valmistellaan vertaisarviointia hyödyntävä urheiluopistojen yhteinen laadunhallinnan vuosikello. Lisäksi totesimme, että osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kaivataan urheiluopistojen yhteistä prosessia, linjauksia ja lomaketta. Päätettiin, että urheiluopistojen tutkintojen ohjausryhmät laativat linjaukset verkoston käyttöön.