Ammatillinen lisäkoulutus


Ammatillisella lisäkoulutuksella tarkoitetaan aikuisille suunnattua perustutkinnon jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta, jolla pyritään parantamaan ammatillista osaamista. Urheiluopistot järjestävät sekä liikunta-alan että muiden alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ammattitutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaidon, jota alan työntekijältä vaaditaan. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan vaativampien työtehtävien hallinta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot muodostuvat työelämän työ- ja toimintakokonaisuuksista. Tutkinnon perusteissa on määritelty pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tai niiden osien laajuutta ei määritellä opintoviikkoina. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa käytännön työelämässä. Useat oppilaitokset järjestävät näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta.

Katso listalta mitä koulutuksia kukin urheiluopisto järjestää.
> tutkintojen järjestäminen urheiluopistoittain

Liikunta-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Liikunnan ammattitutkinnot


Valmentajan ammattitutkinto
Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut valmentaa urheilijoita ja joukkueita sekä suunnittelee, toteuttaa, analysoi ja kehittää valmennustyötä erilaisissa kansallisissa liikunta-alan toimintaympäristöissä. Hän hyödyntää työssään fyysisen ja psyykkisen valmentamisen perusteita, valmennusmenetelmiä, alan tietoperustaa ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi valmentaja osaa kokonaisvaltaisesti toimia valmennus- ja kilpailuprosessin eri vaiheissa. Tutkinnon suorittaneella on edellytykset valmentaa lajiliittojen, urheilujärjestöjen, oppilaitosten ja seurojen toimintaympäristössä.

Valmentajan erikoisammattitutkinto
Tutkinto on suunnattu kansallisen ja kansainvälisen tason vaativissa valmennustehtävissä toimiville. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä yksilö- ja joukkuelajien valmentajina sekä valmennuksen johto-, suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Hän voi hyödyntää työssään valinnaisten tutkinnon osien tuottamaa osaamista lajikohtaisen valmennuksen kehittämisestä, urheilijan tai joukkueen suoritukseen vaikuttavista tekijöistä sekä valmennusjärjestelmän johtamisesta ja yrittäjyydestä. Tutkinnon suorittaneella on edellytykset valmentaa lajiliittojen, urheilujärjestöjen, oppilaitosten ja seurojen toimintaympäristössä.

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon suorittanut tuntee tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset suorituspaikkojen rakenteista, varusteista ja hoidosta sekä harjoitus- että kilpailuoloissa. Hän huolehtii erilaisten liikuntapaikkojen hoito-, huolto- ja korjaustöistä. Hän osaa palvella asiakkaita ja huolehtii työturvallisuudesta. Hän huolehtii osaltaan liikuntatilojen turvallisuudesta ja tarjoaa siten asukkaille hyvät edellytykset terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuudet toimia kunnan, erilaisten liikuntapalveluyritysten ja urheiluopistojen toimintaympäristössä.

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut johtaa ja organisoi kokonaisvaltaisesti liikuntapaikkojen hoitoon, toimintaan, käyttöön ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Hän toimii asiantuntijana liikuntapaikkojen tarkoituksenmukaisessa ja taloudellisessa rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä vastaa hoitokoneistosta ja kalustosta. Hän hallitsee henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä työtä. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuudet toimia kunnan, erilaisten liikuntapalveluyritysten ja urheiluopistojen toimintaympäristössä.

Muiden alojen ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
Golfkentänhoitaja on erikoisnurmien asiantuntija, joka hoitaa golfkentän nurmipintoja ja huolehtii kentän pelikunnosta. Golfkentänhoitajan ammattitaidossa yhdistyy elävän kasvimateriaalin käsittely ja kova teknologia. Hän seuraa nurmien kasvua ja käyttää hoitamisessa tarvittavia erikoiskoneita.

Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto

Golfkenttämestari vastaa golfkentän ylläpidosta. Golfkenttämestari tuntee kasvien biologian lisäksi golfin säännöt ja vaatimukset sekä hallitsee maa- ja viherrakentamisen. Hän tekee lyhyet ja keskipitkät kentänhoidon suunnitelmat ja esimiehenä johtaa niiden noudattamista.

Johtamisen erikoisammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on vankka käytännön osaaminen ja kokemus johtamisesta. Hän johtaa ja kehittää yksikköään ja sen henkilöstöä yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiossa. Hän johtaa ja kehittää oman työyksikkönsä toimintaa yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioiden keskijohdon tehtävissä.

Yrittäjän ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinnon suorittanut osaa käynnistää oman yrityksen laatimiensa liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Hierojan ammattitutkinto
Hierojan ammattitutkinnon suorittanut suunnittelee ja tekee hierontaa eri asiakasryhmille. Hän arvioi hieronnan vaikutuksia ja hyödyntää työssään tietoa alan eettisistä perusteista ja säädöksistä sekä tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta ja toiminnasta. Hän varaa tarvittavat välineet ja hieronta-aineet, järjestää hoitotilan ja hyödyntää työssään asiakkaalle soveltuvia hierontamenetelmiä ja -otteita. Hän toimii turvallisesti, aseptisesti ja ergonomisesti. Hierontatilanteessa asiakas kohdataan hienotunteisesti ja häntä ohjataan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.  Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus toimia erilaisissa hoiva-, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kotona tai omassa yrityksessä.

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Erä- ja luonto-opas yhdistää luontevasti erätaidot ja opastuksen toimiessaan luonnossa yhdessä asiakkaiden kanssa. Erä- ja luonto-opas on perehtynyt erityisen hyvin sen alueen ja paikkakunnan olosuhteisiin, jossa hän toimii oppaana. Hän suunnittelee ja järjestää erilaisia retkiä, jotka sisältävät majoituksen ja ruokailun, kaikkina vuodenaikoina, vuorokaudenaikoina ja kaikissa kelioloissa.

< palaa